simatricks

Pocket Pivot Breakout

Pocket Pivot Breakout Indicator
The pocket pivot breakout indicator will show a blue arrow under the candle if both the following conditions are met:
1. The percentage change of the candle on that day from open is greater than 3%.
2. The volume on the day of 3% candle is higher than the highest red volume in the past 10 days.

The second condition is based on the 'Pocket Pivot' concept developed by Gil Morales and ‎Chris Kacher.

If only one of the conditions is met, while the other is not, there will be no arrow.

How to use the Pocket Pivot Breakout indicator?
1. If the stock is breaking out of a proper base like (cup & handle, Darvas box etc.), you can use the blue arrow as an indicator to make your initial buy.
2. If you already own a stock, the blue arrow indicator can be used for pyramiding, following a continuation breakout from a proper base.
3. Avoid making a new entry or continuation entry if the stock is too extended from 10ma.

Gap-up > 0.5% Indicator
Gap-up Indicator displays a blue colored candle when a stock gaps up by more than 0.5% compared to previous day's close.
It is turned off by default. To activate it, check the box next to Gap-up > 0.5% in the indicator options.

How to use the Gap-up Indicator?
1. When a stock gaps up, it usually indicates strength, especially if on the day of the gap-up, the stock closes strongly.
2. This indicator should not be used in isolation but with a proper base breakout from a tight consolidation.
3. If a stock is already extended from 10ma, avoid taking any new or continuation entries.

Precautions
1. Avoid buying longs when the general market conditions are not favorable.
2. Avoid buying stocks below 200ma.
3. Avoid making a new entry or pyramid entry if a stock is too extended from 10ma.

Important Points
1. Always choose fundamentally strong stocks showing strong growth in earnings/margins/sales.
2. Buy these fundamentally strong stocks when they are breaking out of proper bases.
3. To learn more about pocket pivots and buyable gap-ups, read the book, Trade Like an O'Neil Disciple (by Gil Morales & Chris Kacher).


Cheers
Simranjit

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?