CryptoMedicz

The On Balance Volume & Accumulation Distribution Ribbon

CryptoMedicz Cập nhật   
Medic trades using "Smart Money Concepts", and Medic's system revolves around the one taught by MentFX (i.e. Structure, Supply/ Demand Zone , and Confirmation). While this system per se doesn't require the use of a volume indicator, Medic has come to respect the OBV and Accumulation / Distribution .

The OBV Ribbon is available in many a shape and form, but Medic wanted something more responsive, and the OBVAD is just that.

This ribbon works across all time frames, and allows users to visualize what is happening behind the scenes of The Trigger indicator.

The Ribbon applies 11 DEMA of different periods to the cumulative sum of SpaceTrader's OBV/AD formula: volume*(close-open)/( high-low )*hlc3.

The Ribbon is able to identify the general trend, and changes into a blu ein an uptrend, and purple in a downtrend, and also potential reversals by means of divergences.
Phát hành các Ghi chú:
Updated formula to make it crypto-friendly using hlcc4 instead of hlc3
Phát hành các Ghi chú:
Fixed notification errors.
Phát hành các Ghi chú:
Two main changes:
-Added a 377 DEMA which provides a higher true positive rate in detection of a trend change.
-Added divergences uses average of Ribbons 1 to 8 to look for divergent price action.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?