SamRecio

Average Volume Profile

SamRecio Cập nhật   
Average Volume Profile is an abstract based on a user suggestion.
The information displayed could be summed up as a volume profile divided by a market profile.

This indicator is a profile which displays the average volume of an area (of price).
It also calculates and displays the highest average volume point (HAV) and the relating value zones (calculated in the similar fashion to a volume profile).

Most of the code is directly from my "Volume/Market Profile" Indicator

I am not entirely sure of how to make use of the information displayed in this indicator or how useful it is.
However, I have added some things I figured would be useful to comprehend this information, such as:
- Read-out for highest average volume
- Read-out for current price average volume
- Read-out for current candle distributed volume (labeled as: "Vol")
- Floating line to visualize the current distributed volume in relation to the rest of the profile.
- Color changing labels for when the current distributed volume is higher than the current price avg volume.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
- Added some extra notes

If you like this script I'd recommend checking out the script this is based on for a direct volume or market profile, and detailed notes on the profile function.

Volume/Market Profile

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?