ceyhun

High Performance Candlestick Patterns Colors

//Candle Patterns Ranked by Performance THOMAS N. BULKOWSKI
//1. Bearish Three Line Strike +Up 67.38%
//2. Bullish Three Line Strike -Down 65.23%
//3. Bearish Three Black Crows -Down 59.83%
//4. Bearish Evening Star -Down 55.85%
//5. Bullish Upside Tasuki Gap +Up 54.44%
//6. Bullish Inverted Hammer -Down 51.73%
//7. Bullish Matching Low -Down 50.00%
//8. Bullish Abandone Baby +Up 49.73%
//9. Bearish Two Black Gapping -Down 49.64%
//10. Brearish Breakaway -Down 49.24%
//11. Bullish Morning Star +Up 49.05%
//12. Bullish Piercing Line +Up 48.37%
//13. Bullish Stick Sandwich +Up 48.20%
//14. Bearish Thrusting Line During Dowtrend +Up 48.10%
//15. Bearish Meeting Line +Up 48.07%

//Down=Yellow Bar Color and Black Text
//Up=Blue Bar Color and Blue Text


//High Performance Candlestick Patterns Colors Top 15
Phát hành các Ghi chú: mistakes were improved
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed
Phát hành các Ghi chú: fix

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?