sourcey

Value Area POC/VAH/VAL

This indicator is a Market Profiling tool used to analyse the Point of Control (POC) and Value Area (VAH/VAL) on the daily, weekly and monthly timeframes. It also optionally displays historical Value Areas to help find confluence with past data.

The Value Area is a range of prices where the majority of trading volume took place on the prior trading day. In specific, this area is the range where 70% of the prior day’s volume happened. The value area is approximately one standard deviation above and below the average highest volume price. With this knowledge, there are specific probabilities of market behavior we can understand to digest the value area. The value area gives us an idea of where the smart money is playing ball and where the institutions are guiding the market. From this data, we can derive intra-day strategies that capitalize on market behavior.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?