LonesomeTheBlue

Price Change Rate by Pivot Points - Dynamic

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hi Everyone

Usually I need Price Change info and I believe most of you need this info too. I want to see how it increased/decreased. I automate this by using Pivot Points.

it works dynamically and it uses Pivot Highs and Pivot Lows accordingly. That means it calculates which one to use.


Please watch following video:


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Added Retracements. so you may not need to use Fibo Retracement tool while using this script
Showing Price levels, Retracements, and Arrows not optional. you can choose which ones to show

a visual explanation about retracement:
Phát hành các Ghi chú:
Added "Show Price Change" option. with this, you can see the Price Change between Pivot High and Pivot Lows
Phát hành các Ghi chú:
Added "Show Label on current High/Low" option to show the change on highs/Lows. (by request)
Phát hành các Ghi chú:
fixed the warnings
transp removed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?