rumpypumpydumpy

Anchored VWAP & Standard Deviations

Calculates VWAP from a fixed point in time as well as standard deviations.

--------------------------------------

If you find it useful please consider a tip/donation :

BTC - 3BMEXEDyWJ58eXUEALYPadbn1wwWKmf6sA


--------------------------------------
Phát hành các Ghi chú:
  • Added options for multiple standard deviations and intervals (default is every 0.5 up to 4 σ)
  • Used some of the new pine 4 features to help with clarity (multiples make a bit of a spaghetti chart) and quickly setting up multiple AVWAPs. Labeling and bulk color changes etc.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?