hanman

MoD Soleman Double RSI + HTF HL

uses HTF trend and provides specific input on lower timeframe using a combo of RSI and HHLL criteria. tested on M5/H1 timeframes

red/green background highlights retracement zone before HTF trend should continue.
blue bar is entry point. Look for 1:1 RR before closing off 75% and riding the wave up/down :-)

Works best with trending markets but should be also work with sideways markets.
Phát hành các Ghi chú: auto-resolution added with over-ride option.
Entry arrows added to indicator.
Phát hành các Ghi chú
Phát hành các Ghi chú: bug fix
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ hanman để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.