PeakFox

OBV with Volume/Momentum Divergence

Credits go to vyperphi696 and LazyBear for the original OBV with Divergence script.

This indicator has the new option to check for momentum divergence, which I have done by adding RSI and MACD data.
Hence the indicator allows combined testing of volume and momentum divergence. This feature aims to improve trend reversal detection by reducing false positives.

In summary, 3 divergence categories are shown by default as lines:
  • Volume + RSI + MACD (dark green/red)
  • Volume + RSI / Volume + MACD (light green/red)
  • Volume (gray)

Line colors can be adjusted via plot settings. Therefore it is also possible to distinguish Volume + RSI and Volume + MACD divergence if necessary.

Lastly, I edited the indicator scaling mechanism when changing from one timeframe to another; the transitions are smoother now. This only applies when auto-scaling is off.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?