Milvetti

RSI Accumulation/Distribution [M]

Milvetti Cập nhật   
Hello everyone,
After my long tests, I observed that the rate of change of direction of the price was high after the periods when the RSI spent a long time outside the band. As a result of my observations, I prepared this indicator.

This indicator shows you the accumulation and distribution areas that occur outside the rsi band.
There are 3 different levels available.
Level 1 = 5 Bars
Level 2 = 7 Bars
Level 3 = 9 Bars
For example, if the RSI spends more than 9 bars below the 30 level or above the 70 level, it will paint that area red. Levels can be changed from the indicator settings. The rsi is smoothed with simple moving average to reduce fake signals.
Using the RSI A/D indicator with different indicators or patterns will increase your success rate.

Examples:
Phát hành các Ghi chú:
+Alert added

Do you need a Pine Script Developer?
www.milvetti.com

Milvetti
Trader/Developer
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?