FriendOfTheTrend

Volume Profile With Buy & Sell Pressure Label

FriendOfTheTrend Cập nhật   
VOLUME PROFILE WITH BUY AND SELL PRESSURE LABEL

This volume profile indicator shows volume traded for each bar and is colored according to the difference in buy and sell pressure(DMI).

***HOW TO USE***
If the bar and background is colored green, there is more market buying than selling on that bar.

If the bar and background is colored red, there is more market selling than buying on that bar.

If the bar and background is colored blue, there is an equal amount of market buying and selling on that bar.

***BUY/SELL LABEL***
There is also a label on the right side that tells you whether there is more buying or selling on the current bar. This table updates in real time and changes colors so you can get an easy, quick interpretation of the current buy/sell pressure without having to look at the volume bars so you can make faster decisions on whether to enter or exit a trade. The table changes colors in sync with the volume bars and background. Green means more market buying than selling. Red means more market selling than buying. Blue means an equal amount of market buying and selling.

***MARKETS***
This indicator can be used as a signal on all markets, including stocks, crypto, futures and forex.

***TIMEFRAMES***
This volume profile indicator can be used on all timeframes.

***TIPS***
Try using numerous indicators of ours on your chart so you can instantly see the bullish or bearish trend of multiple indicators in real time without having to analyze the data. Some of our favorites are our Auto Fibonacci, DMI, Momentum, Auto Support And Resistance and Money Flow Index in combination with this Volume Profile. They all have real time Bullish and Bearish labels as well so you can immediately understand each indicator's trend.
Phát hành các Ghi chú:
Added the ability to turn the bull/bear label on or off for better viewing on the mobile app or users that don't want the label.

Trend Friend - Data Driven Trading Indicators For All Your Favorite Markets

Get Our Premium Indicator -> friendofthetrend.com/

Join Our Trading Group - www.facebook.com/groups/stockandcryptotradingstrategies
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?