LonesomeTheBlue

Volume Profile / Fixed Range

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello All,

This script calculates and shows Volume Profile for the fixed range. Recently we have box.new() feature in Pine Language and it's used in this script as an example. Thanks to Pine Team and Tradingview!..

Sell/Buy volumes are calculated approximately!.

Options:
"Number of Bars" : Number of the bars that volume profile will be calculated/shown
"Row Size" : Number of the Rows
"Value Area Volume %" : the percent for Value Area
and there are other options for coloring and POC line styleEnjoy!
Phát hành các Ghi chú:
maximum number of boxes increased to 200
Phát hành các Ghi chú:
options organized
Phát hành các Ghi chú:
- Ppgraded to Pine v5
- "Show POC Label" option added (users request)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?