Texmoonbeam

Volume and vPOC Insights

The vPOC or volume point of control shows where most of the volume was traded. This is important because this is where the institutions and market makers have opened their positions, and these are the ones that move the markets!

This indicator is designed to cut through the volume noise, and enable the hiding of lower volume data.
The main setting allows you to define a lookback, and obscure the candles whose volume is less than x % of the highest volume in this lookback.

Of the remaining candles, their vPOC will be displayed. There are extra settings to extend naked vPOCs, as well as the highs and lows of these high volume candles, plus an EMA based on the vPOC price levels.

I must credit quantifytools @quantifytools who allowed me to utilize his code, for finding vPOCs using lower timeframe candles - there are comments in the code also. It works perfectly so why reinvent the wheel?

Contact me directly on TradingView or Twitter for queries, for purchasing and indicator guides please check here www.tradingparadise.io/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?