xel_arjona

GEOMETRIC STANDARD DEVIATION BANDS v1 by @XeL_Arjona

GEOMETRIC STANDARD DEVIATION BANDS
Ver.1 By Ricardo M Arjona @XeL_Arjona

DISCLAIMER:

The Following indicator/code IS NOT intended to be a formal investment advice or recommendation by the author, nor should be construed as such. Users will be fully responsible by their use regarding their own trading vehicles/assets.

The embedded code and ideas within this work are FREELY AND PUBLICLY available on the Web for NON LUCRATIVE ACTIVITIES and must remain as is.


WHAT'S THIS?

This IS NOT the wheel "Re-Invention"... This is exactly what the name says: A pair of Envelope Bands to measure "volatility", constructed at statistical relation from within price series and their Rolling back MEAN (Simple Moving Average). YES, What Mr. Bollinger did and put it's name to this simple, cleaver and popular formula.

This time, I took the time to make another simple mod, but seems to me to be quite functional in REAL VOLATILE assets like in the example chart: TO USE THEIR GEOMETRIC MODE!!

Cheers!
Any feedback or public modification(s) are quite welcome to the community....!

@XeL_Arjona
Apr 28 2016

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
study("GEOMETRIC STANDARD DEVIATION BANDS v1 by @XeL_Arjona", shorttitle="gSDB", overlay=true)
src = input(title="Candle Source:",type=source,defval=close)
p  = input(title="Rollback Mean:",defval=21)
s  = input(title="Deviation Envelope:",defval=2)
et = input(title="EnvTYPE: [1]Cl | [3]Avg | [3]HiLo:",defval=2,minval=1,maxval=3)
// VARIABLES
cl = log(src)
hi = iff(et==1, log(src), iff(et==2,log(high), log(avg(src,high))))
lo = iff(et==1, log(src), iff(et==2,log(low), log(avg(src,low))))
// FUNCTIONS
// Standard Deviation from Custom Mid Point (Custom Bollinger)
cStdDev(array,mid,lb,mult,dir) =>
  std = stdev(array,lb)
  d = dir ? 1 : -1
  band = mid + d * mult * std
mean  = exp(sma(cl,p))
up   = exp(cStdDev(hi,sma(hi,p),p,s,true))
dn   = exp(cStdDev(lo,sma(lo,p),p,s,false))
// PLOT DIRECTIVES
plot(mean,color=blue,transp=0)
uband = plot(up,color=blue,transp=55)
dband = plot(dn,color=blue,transp=55)
fill(uband,dband,color=navy,transp=96)