PrestigeWorldwideTradingCo

Liquidity Spotter

Indicator Setup:

The script sets up a TradingView indicator titled "Liquidity Spotter" with a short title "PWWTC LS". It's designed to overlay on the price chart (overlay=true).
Input Variables:

The script defines input variables that allow users to customize the behavior of the indicator:
atr_length: Length of the Average True Range (ATR) used in calculations.
volume_multiplier: Multiplier used to compare the volume of the current bar with the average volume.
range_multiplier: Multiplier used to calculate the range condition.
highlight_color: Color used to highlight bars when conditions are met.
Calculations:

The script calculates the ATR and average volume using the ta.atr and ta.sma functions provided by TradingView's Pine Script.
It sets the avg_range to the value of the ATR, essentially making it the same as atr_value.
Conditions:

The script checks several conditions based on the calculated values:
range_condition: Compares the range (high - low) of the current bar with the average range multiplied by the range multiplier.
volume_condition: Compares the volume of the current bar with the average volume multiplied by the volume multiplier.
range_volume_condition: Compares the ratio of range to volume with the ratio of average range to average volume.
Plotting:

Based on the conditions being met or not, the script sets the color of the price bars. If all conditions are met, the color of the bars will be set to highlight_color, otherwise, it will remain unchanged (na).
Overall, this script visually highlights price bars on the chart where specific conditions related to range, volume, and their ratio are met, potentially indicating trading opportunities.
Phát hành các Ghi chú:
Indicator Setup:

The script sets up a TradingView indicator titled "Liquidity Spotter" with a short title "PWWTC LS". It's designed to overlay on the price chart (overlay=true).

Input Variables:

The script defines input variables that allow users to customize the behavior of the indicator:

atr_length: Length of the Average True Range (ATR) used in calculations. (6 by default)
volume_multiplier: Multiplier used to compare the volume of the current bar with the average volume. (1.2 by default)
range_multiplier: Multiplier used to calculate the range condition. (1 by default)
highlight_color: Color used to highlight bars when conditions are met. (Yellow by default)

Calculations:

The script calculates the ATR and average volume using the ta.atr and ta.sma functions provided by TradingView's Pine Script.
It sets the avg_range to the value of the ATR, essentially making it the same as atr_value.

Conditions:

The script checks several conditions based on the calculated values:
range_condition: Compares the range (high - low) of the current bar with the average range multiplied by the range multiplier.
volume_condition: Compares the volume of the current bar with the average volume multiplied by the volume multiplier.
range_volume_condition: Compares the ratio of range to volume with the ratio of average range to average volume.

Plotting:

Based on the conditions being met or not, the script sets the color of the price bars. If all conditions are met, the color of the bars will be set to highlight_color, otherwise, it will remain unchanged (na).
Overall, this script visually highlights price bars on the chart where specific conditions related to range, volume, and their ratio are met, potentially indicating trading opportunities.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?