Hello guys
This script follows traditional technical indicators
MACD, ADX, RSI and pivot points
If the price is above the resistance and the MACD has crossover ,and the RSI 14 is above 50
ADX is higher than 20, and DI+ is higher than DI-. This is a buy signal and vice versa for a sell signal

The script moves the stop loss to the entry price after the first target is reached
You can specify the quantity you want to sell when the price reaches the first target

There are also options like if you want the script to entry long or short, or both
you can reverse the strategy if it does not work well

If you want to inquire about any details, please let me know in the comments


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?