inno14

Nailed Bars

Nailed bars was introduced by Joy22 in an article "Pip Nailer Trading System" submit on forexstrategiesresources on 06/ 01 /2012
Rule of Nailed Bars is below:
1. Nailed Sell Bar:
* PSAR appears above the bar
* The Awesome Oscillator (AO) turns red
* The Accelerator Oscillator ( AC ) turns red

2. Nailed Buy Bar:
* PSAR appears below the bar
* The Awesome Oscillator (AO) turns green
* The Accelerator Oscillator ( AC ) turns green

=== About this indicator: Nailed Bars ===
This indicator is detecting all nailed bars was appeared on chart and display infomations in a panel. So traders who are using "Pip Nailer Trading System" can easily control the trade.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?