Rolan_Kruger

PSAR BBPT ZLSMA BTC 1min

Long entry:

PSAR gives buy signal
BBPT prints green histogram
ZLSMA is below the price
ZLSMA has uptrend
SL is smaller than the max SL
Optional Sessions and EMA filters

Short entry

PSAR gives sell signal
BBPT prints red histogram
ZLSMA is above the price
ZLSMA has downtrend
SL is smaller than the max SL
Optional Sessions and EMA filters

SL:

Placed below ZLSMA + offset on long
Placed above ZLSMA + offset on short

TP1:
1x the SL by default
Takes no profit by default, 50% is also a good setting

TP2:
2x the SL by default
Take out all remaining position size.

If price reaches TP1, the SL is set to the entry price.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?