DevLucem

ZigZag - lucemanb

DevLucem Cập nhật   


THIS CODE IS BASED FROM THE MT4 ZIGZAG INDICATOR
THE ZIGZAG SETTINGS FOR THE MAIN ONE ON TRADINGVIEW DO NOT WORK THE SAME AS MT4
I HOPE U LOVE IT

I have had tons of experience on the ZIGZAG indicator and thought this might help someone.
Enjoy this code. Zigzag is a good indicator in many ways and people underestimate it because of its repainting


Check out some work ave done with this script. This is some intense angle trading requested by someone
Phát hành các Ghi chú:
for developers. minimalized code for ease of use

If u want to fully utilize the features of a zigzag
Check this script ZigZag++

Request me for updates and features there. I will do them for you
Phát hành các Ghi chú:
TradingView Policy Code Update

🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖
Automate TradingView Alerts
tradingview.to/anywhere
🥰😍😍🥰😍😍🥰😍😍🥰
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?