LeviathanCapital

Market sessions and Volume profile - By Leviathan

LeviathanCapital Premium Cập nhật   
This script allows you to keep track of Forex market sessions (Tokyo, London and New York), as well as Daily, Weekly and Monthly sessions. All of them are accompanied by Volume Profile options where you can view VP Histogram, Point of Control, Value Area High and Value Area Low.
Colors, lines and other design preferences are fully customizable.

* Volume Profile of shorter sessions (eg. Tokyo, London, New York) works better when using lower timeframes such as 15min, 5min, etc.
** Use timeframe higher than 15min when viewing Monthly sessions

Indicator settings overview:

SESSION TYPE
- Tokyo session (1:00 - 9:00 UTC/ GMT )
- London session (7:00 - 16:00 UTC/ GMT )
- New York session (13:00 - 22:00 UTC/ GMT )
- Daily session
- Weekly session
- Monthly session

DISPLAY
- Show Volume Profile (Show or hide Volume Profile histogram)
- Show POC (Show or hide Point Of Control line)
- Show VAL (Show or hide Value Area Low line)
- Show VAH (Show or hide Value Area High line)
- Show Live Zone (Show or hide the ongoing session)

VOLUME PROFILE SETTINGS
- Resolution (The higher the value, the more refined of a profile, but less profiles are shown on the chart)
- Smooth Volume Data (Useful for assets that have very large spikes in volume over large bars, helps create better profiles)

APPEARANCE
- Up Volume color (Pick a custom color for up/ bullish volume profile nodes)
- Down Volume color (Pick a custom color for down/ bearish volume profile nodes)
- POC color and thickness (Pick a custom color and thickness for Point Of Control line)
- VAH color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area High line)
- VAL color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area Low line)
- Session box thickness (Pick a custom thickness for the session box. Color is provided automatically with optimal contrast)

** Some VP elements are inspired by @LonesomeTheBlue's volume profile script
Phát hành các Ghi chú: Fixed to comply with General House Rules
Phát hành các Ghi chú: - Volume Area percentage size can now be customized (default is 70%)
- Session labels can be shown for each session
Phát hành các Ghi chú: Added an option to show Value Area as a box

Support my work by registering on Bybit or BingX
Bybit: https://partner.bybit.com/b/Leviathan
BingX: https://bingx.com/partner/Leviathan
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?