UberTradingSystems

ADL - Accumulation Distribution Line [UTS]

an underlying asset.

It is determined by the changes in price and volume. The volume acts as a weighting coefficient at the change of price — the higher the coefficient (the volume) is the greater the contribution of the price change (for this period of time) will be in the value of the indicator. The indicator is also known as Accumulation / Distribution Index.

Common known variants of this type of indicator are the On Balance Volume, Chaikin Oscillator or Chaikin Money Flow.

Based on https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/volume_indicators/ad

Visit ubertradingsystems.com or send a direct message for information about indicator access.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?