dhananjay.d.joshi

Dhananjay Volatility stop strategy v1.0

dhananjay.d.joshi Cập nhật   

Sharing one more strategy after getting good feedback on my earlier published strategy.

This is simple volatility stop strategy where in we are using VStop as entry and exit point.

Again smart traders can add MA to decide the trend and can avoid trading in opposite direction of trend which will help them to minimize loss making trades.

There are more than 1 parameters which traders can use/change to make this strategy compatible to their instrument.

To understand what is VStop use google.com :-)

Looking forward to receiving feedback from all of you.
Phát hành các Ghi chú:
Few Changes In the script

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?