monkaOMEGA

Volume Buzz 2.0

monkaOMEGA Cập nhật   
Volume Buzz/Volume Run Rate as seen on TC2000 and MarketSmith respectively.

Basically, the volume buzz tells you what percentage over average(100 time period moving average) the volume traded was. You can use this indicator to more readily identify above-average trading volume and accumulation days on charts. The percentage will show up in the top left corner, make sure to click the settings button and uncheck the second box(left of plot) in order to get rid of the chart line.

Pictured above, a chart with the volume on the bottom along with the 50-day moving average applied to volume. As you can see in the top left it will tell you the "volume buzz" of that day, telling you what days were on above-average volume and how above-average those days were.
Phát hành các Ghi chú:
No longer need to disable plot!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?