LonesomeTheBlue

Cumulative Delta Volume

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


This is Cumulative Delta Volume script. Delta refers to the difference between buying and selling volume at each price level. Cumulative Delta builds upon this concept by recording a cumulative tally of these differences in buying vs selling volume. The Cumulative Delta indicator plots as candlesticks or line. One of the main uses of Cumulative Delta is to confirm or deny market trends. you may need to search it for yourself ;)

You have option to see it as Candles or a Line. also there are options to show 2 SMAs and 2 EMAs with different Lengths, you can set the lengths as you wish.

By default it shows CDV as Heikin Ashi Candles, it can also show it as normal candles:

It can show CDV as a line:

Also you may need to check divergence:Enjoy!Phát hành các Ghi chú:
options organized
color options added to candle body, border and wicks
color options added for moving averages
Phát hành các Ghi chú:
colors fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?