godzcopilot

VWAP Oscillator (Normalised)

godzcopilot Cập nhật   
Thanks:
Thanks to upslidedown for his VWAP Oscillator that served as the inspiration for this normalised version.


Core Aspects:

  • The script calculates the VWAP by considering both volume and price data, offering a comprehensive view of market activity.
  • Uses an adaptive normalization function to balance the data, ensuring that the VWAP reflects current market conditions accurately.
  • The oscillator includes customizable settings such as VWAP source, lookback period, and buffer percentage.
  • Provides a clear visual representation of market trends.

Usage Summary:

  • Detect divergences between price and oscillator for potential trend reversals.
  • Assess market momentum with oscillator’s position relative to the zero line.
  • Identify overbought and oversold conditions to anticipate market corrections.
  • Use volume-confirmed signals for enhanced reliability in trend strength assessments.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected thanks in the comments.
Made indicator and time frame visible in the chart preview for compliance with pinecoders agreement.
Phát hành các Ghi chú:
Added an additional Up-Down Volume Profile overlay. Thanks to the trading view team for their Up/Down Volume Indicator.

Added an alternative normalisation method for the VWAP Oscillator designed to be more responsive to local trends:
  • MA-StdDev for short-term price movements and volatility
  • Adaptive for analysing longer-term trends


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?