ChrisMoody

CM Pivot Bands V1

CM_Pivot Bands V1

Special Thanks to Michael S for Introducing Code.

Instead of a Long Write Up I Recorded A Video Going Into Detail On V1 Of This Indicator. Please View To See My Initial Findings, My Thoughts For V2, And Items I Need YOUR Help With!!!

In Inputs Tab Indicator Has Ability to Turn On/Off Multiple TimeFrames…Thought Process Explained In Video.

Link To Video:
vimeopro.com/user328...adingview-indicators

Link To PDF Mentioned In Video:
d.pr/f/1edXy

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//Created by ChrisMoody 11/11/2014 
//Current Timeframe, Daily, Weekly, Monthly Pivot Bands
//Special Thanks to Michael S. For Providing Original Code.
study(title="CM_Pivot Bands V1", shorttitle="CM_PivotBands_V1", overlay=true)
lengthMA=input(7, title="EMA Length To Calculate Bands")
sc = input(true, title="Show Current Chart Timeframe Pivot Bands?")
sd = input(false, title="Show Daily Pivot Bands?")
sw = input(false, title="Show Weekly Pivot Bands?")
sm = input(false, title="Show Monthly Pivot Bands?")

PP = (high + low  + close)/ 3
PPEMA = ema(PP, lengthMA)
HP1 = (PP + (PP-low))
LP1 = (PP - (high-PP))
HP2 = (PP + 2*(PP-low))
LP2 = (PP - 2*(high-PP))

// PPD71 = Difference from HP1 and LP1 for the last 7 days
PPD71 = (((HP1-LP1)+(HP1[1]-LP1[1])+(HP1[2]-LP1[2])+(HP1[3]-LP1[3])+(HP1[4]-LP1[4])+(HP1[5]-LP1[5])+(HP1[6]-LP1[6]))/7)
// PPD72 = Difference from HP2 and LP2 for the last 7 days
PPD72 = (((HP2-LP2)+(HP2[1]-LP2[1])+(HP2[2]-LP2[2])+(HP2[3]-LP2[3])+(HP2[4]-LP2[4])+(HP2[5]-LP2[5])+(HP2[6]-LP2 [6]))/7)

r1 = PPEMA + PPD71
s1 = PPEMA - PPD71
r2 = PPEMA + PPD72
s2 = PPEMA - PPD72

plot(sc and PPEMA ? PPEMA : na, title="Current Timeframe Pivot Point ", style=linebr, linewidth=2, color=fuchsia)
p1=plot(sc and r1 ? r1 : na,   title="Current Timeframe R1", style=linebr, linewidth=2, color=#DC143C)
p2=plot(sc and s1 ? s1 : na, title="Current Timeframe S1", style=linebr, linewidth=2, color=lime)
p3=plot(sc and r2 ? r2 : na, title="Current Timeframe R2", style=linebr, linewidth=2, color=maroon)
p4=plot(sc and s2 ? s2 : na, title="Current Timeframe S2", style=linebr, linewidth=2, color=#228B22)
fill(p1, p3, color=red, transp = 85)
fill(p2, p4, color=lime, transp = 85)

//Daily Pivot Bands
d_PPEMA = security(tickerid, 'D', PPEMA) 
d_r1 = security(tickerid, 'D', r1) 
d_s1 = security(tickerid, 'D', s1) 
d_r2 = security(tickerid, 'D', r2) 
d_s2 = security(tickerid, 'D', s2)

plot(sd and d_PPEMA ? d_PPEMA : na, title="Daily Pivot Point ", style=circles, linewidth=2, color=fuchsia)
p11=plot(sd and d_r1 ? d_r1 : na,   title="Daily R1", style=circles, linewidth=2, color=#DC143C)
p12=plot(sd and d_s1 ? d_s1 : na, title="Daily S1", style=circles, linewidth=2, color=lime)
p13=plot(sd and d_r2 ? d_r2 : na, title="Daily R2", style=circles, linewidth=2, color=maroon)
p14=plot(sd and d_s2 ? d_s2 : na, title="Daily S2", style=circles, linewidth=2, color=#228B22)
fill(p11, p13, color=red, transp = 80)
fill(p12, p14, color=lime, transp = 80)

//Weekly Pivot Bands
w_PPEMA = security(tickerid, 'W', PPEMA) 
w_r1 = security(tickerid, 'W', r1) 
w_s1 = security(tickerid, 'W', s1) 
w_r2 = security(tickerid, 'W', r2) 
w_s2 = security(tickerid, 'W', s2)

plot(sw and w_PPEMA ? w_PPEMA : na, title="Weekly Pivot Point ", style=linebr, linewidth=4, color=fuchsia)
p21=plot(sw and w_r1 ? w_r1 : na,   title="Weekly R1", style=linebr, linewidth=4, color=#DC143C)
p22=plot(sw and w_s1 ? w_s1 : na, title="Weekly S1", style=linebr, linewidth=4, color=lime)
p23=plot(sw and w_r2 ? w_r2 : na, title="Weekly R2", style=linebr, linewidth=4, color=maroon)
p24=plot(sw and w_s2 ? w_s2 : na, title="Weekly S2", style=linebr, linewidth=4, color=#228B22)
fill(p21, p23, color=red, transp = 75)
fill(p22, p24, color=lime, transp = 75)

//Weekly Pivot Bands
M_PPEMA = security(tickerid, 'M', PPEMA) 
M_r1 = security(tickerid, 'M', r1) 
M_s1 = security(tickerid, 'M', s1) 
M_r2 = security(tickerid, 'M', r2) 
M_s2 = security(tickerid, 'M', s2)

plot(sm and w_PPEMA ? M_PPEMA : na, title="Monthly Pivot Point ", style=cross, linewidth=4, color=fuchsia)
p31=plot(sm and M_r1 ? M_r1 : na,   title="Monthly R1", style=cross, linewidth=4, color=#DC143C)
p32=plot(sm and M_s1 ? M_s1 : na, title="Monthly S1", style=cross, linewidth=4, color=lime)
p33=plot(sm and M_r2 ? M_r2 : na, title="Monthly R2", style=cross, linewidth=4, color=maroon)
p34=plot(sm and M_s2 ? M_s2 : na, title="Monthly S2", style=cross, linewidth=4, color=#228B22)
fill(p31, p33, color=red, transp = 70)
fill(p32, p34, color=lime, transp = 70)