LonesomeTheBlue

Consolidation Zones - Live

Hello Traders!


This is the script that finds Consolidation Zones in Realtime.

How it works?
- The script finds highest/lowest bars by using "Loopback Period"
- Then it calculates direction
- By using the direction and highest/lowest bar info it calculates consolidation zones in realtime
- If the length of consolidation area is equal/greater than user-defined min length then this area is shown as consolidation zone
- Then Consolidation Zone extends automatically if there is no breakout

if you increase the Loopback Length then you get bigger consolidation zones:


You have option to "Paint Consolidation Area" or not:


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Fixed: if new highest/lowest is in Consolidation zone then Consolidation Zone is extended
Phát hành các Ghi chú: Alerts added
Phát hành các Ghi chú: transp removed
Phát hành các Ghi chú: Color option added for the zone

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?