zdmre

RSI Linear Regression with ZigZag by zdmre

zdmre Cập nhật   
Both the RSI (Relative Strength Index) and the Linear Regression ( LR ) rank among the most popular momentum indicators used in trading. When used in combination with other technical indicators (ZigZag), both RSI, LR and ZigZag can offer value in validating trade opportunities to optimize your risk management practices.

Here’s a look at how to use RSI, LR and ZigZag (Can be used for divergence patterns.) as part of your trade analysis.

If you have new ideas to improve this indicator then let me know please.

***Use it at your own risk


Phát hành các Ghi chú:
Visual optimization.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?