Saravanan_Ragavan

Volume Strength Finder

Generally, Volume indicator shows total Volume of a candle. In this Volume Strength Finder Indicator, I tried to separate Strength of buyers and sellers based on the candle stick pattern. Calculating Buyer and Seller Strength each and every candle of the day based on the pattern formation.

High - close => Buyers
Close - low => Sellers

in this way, cumulative volume separates for buyer and sellers and comparing with total volume of the day and showing results.

if buyer strength more than seller, candle bar color remains green even a candle is negative candle(Open>close) and wise versa.

Note: This is for Education Purpose only.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?