konidtaly88

NYSE extended session background

This script adds background to the chart to highlight different time areas in any chart.

The time areas are in relation to the open/close time of NYSE , both regular and extended session.

The background colors are the following by default:
  • NO COLOR : NYSE is open
  • DARK BLUE : NYSE is closed
  • LIGHT BLUE : NYSE post market session
  • ORANGE : NYSE pre market session

In addition, previous day close price line is shown during extended and closed sessions (orange line).

This script is useful to visualize any chart in relation to the NYSE timetable.
Phát hành các Ghi chú: bug that caused wrong background timing
Phát hành các Ghi chú: Chart update
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?