Chỉ số High-Low

Chỉ báo High-Low là chỉ báo độ rộng thị trường đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của một chỉ số cụ thể. Nó được tính bằng cách chia giá đỉnh mới cho tổng các mức giá đỉnh và giá đáy mới, nhân với 100 và sau đó vẽ lên Đường Trung bình giá Đơn giản (SMA) kỳ 10 ngày của loạt chuỗi này để làm trơn các giá trị. Khi chỉ số này cao hơn trung điểm là 50, có nhiều giá đỉnh mới hơn giá đáy mới. Khi nó dưới 50, có nhiều giá đáy mới hơn giá đỉnh mới. Các giá trị trên 70 hoặc dưới 30 cho thấy xu hướng tăng mạnh và xu hướng giảm mạnh. Chỉ báo này được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
...
6
1
2
...
6