Options360

MACDV

Options360 Cập nhật   
MACDV = Moving Average Convergence Divergence Volume

The MACDV indicator uses stochastic accumulation / distribution volume inflow and outflow formulas to visualize it in a standard MACD type of appearance.

To be able to merge these formulas I had to normalize the math.
Accumulation / distribution volume is a unique scale.
Stochastic is a 0-100 scale.
MACD is a unique scale.

The normalized output scale range for MACDV is -100 to 100.
100 = overbought
-100 = oversold

Everything in between is either bullish or bearish.
Rising = bullish
Falling = bearish
crossover = bullish
crossunder = bearish
convergence = direction change
divergence = momentum

The default input settings are:
7 = K length, Stochastic accumulation / distribution length

3 = D smoothing, smoothing stochastic accumulation / distribution volume weighted moving average

6 = MACDV fast, MACDV fast length line
color = blue

13 = MACDV slow, MACDV slow length line
color = white

4 = MACDV signal, MACDV histogram length
color rising above 0 = bright green
color falling above 0 = dark green
color falling below 0 = bright red
color rising below 0 = dark red

2 = Stretch, Output multiplier for MACDV visual expansion

Horizontal lines:
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
Phát hành các Ghi chú:
add cross options:
bullish macdLine crossover signalLine = green tiny circle
bearish macdLine crossunder signalLine = red tiny circle
Phát hành các Ghi chú:
10/7/23 update:
Fine tune default input lengths.
Add a total line option.
Add a PVT or AD option.
Add a bullish or bearish tiny dot option.
Phát hành các Ghi chú:
10/14/23 update:
Add 6 volume source options:
Accumulation Distribution
Price Volume Trend
Positive Volume Index
On Balance Volume
Money Flow Index
Average of all 5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?