Abu Dhabi Ship Building Co.Abu Dhabi Ship Building Co.Abu Dhabi Ship Building Co.

Abu Dhabi Ship Building Co.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADSB nguyên tắc cơ bản

Abu Dhabi Ship Building Co. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ADSB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 AED. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.53%