China Pharma Holdings, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CPHI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu China Pharma Holdings, Inc.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại China Pharma Holdings, Inc. 8.10 M USD, và năm trước đó — 9.64 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia