Gold Resource Corporation
GORO NYSE ARCA & MKT

GORO
Gold Resource Corporation NYSE ARCA & MKT
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Gold Resource Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GORO là 154.834M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền