New Found Gold Corp

NFGC NYSE Arca
NFGC
New Found Gold Corp NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NFGC fundamentals

Tóm tắt tài chính của New Found Gold Corp với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NFGC là 864.795M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của New Found Gold Corp là 31 Tháng 8, ước tính là -0.01 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu