Splash Beverage Group, Inc. (NV)Splash Beverage Group, Inc. (NV)Splash Beverage Group, Inc. (NV)

Splash Beverage Group, Inc. (NV)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SBEV nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Splash Beverage Group, Inc. (NV), bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SBEV trong quý trước là 2.69 M USD, và thấp hơn 47.74% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -5.99 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY