SunLink Health Systems, Inc

SSY Arca
SSY
SunLink Health Systems, Inc Arca
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SSY báo cáo tài chính: Bảng cân đối

Vị thế tài chính hiện tại của SunLink Health Systems, Inc

Tổng tài sản của SSY cho Q4 21 cao hơn 31.56M, 12.42% so với Q3 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã giảm 11.36% trong Q4 21 xuống 10.75M.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu