ALDERAN RESOURCES LIMITED
AL8 ASX

AL8
ALDERAN RESOURCES LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ALDERAN RESOURCES LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AL8 là 16.761M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền