METALSTECH LIMITED

MTC ASX
MTC
METALSTECH LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MTC báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của METALSTECH LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MTC là 44.166M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền