OM HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OMH nguyên tắc cơ bản

OM HOLDINGS LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức của OMH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 AUD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.37%