SOLVAR LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SVR nguyên tắc cơ bản

SOLVAR LIMITED tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.05 AUD, hãy mua trước 4 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 15.42%