UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITEDUNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITEDUNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED

UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UOS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của UOS trong nửa năm trước là 174.59 M AUD, cao hơn 17.61% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 46.26 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AUD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY