WIDE OPEN AGRICULTURE LTD

WOA ASX
WOA
WIDE OPEN AGRICULTURE LTD ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính WOA

Tóm tắt tài chính của WIDE OPEN AGRICULTURE LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của WOA là 95.235M AUD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền