AL BARAKA BANKING GROUP

BARKA BAHRAIN
BARKA
AL BARAKA BANKING GROUP BAHRAIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BARKA

Tóm tắt tài chính của AL BARAKA BANKING GROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BARKA là 361.903M USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền