CONSULTATIO SA

CTIO BYMA
CTIO
CONSULTATIO SA BYMA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CTIO financial statements

Tóm tắt tài chính của CONSULTATIO SA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CTIO là 68.864B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền