LOMA NEGRA CIA IND LOMA

LOMA BYMA
LOMA
LOMA NEGRA CIA IND BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp: Vật liệu Xây dựng
Loma Negra Compañía Industrial Argentina SA là một công ty sản xuất xi măng. Công ty hoạt động thông trong các phân khúc sau: Xi măng, Xi măng xây trát và Vôi, Bê tông, Đường sắt, Cốt liệu và các phân khúc khác. Phân khúc Xi măng, Xi măng Xây trát và Vôi bao gồm việc thu mua nguyên liệu thô từ các mỏ đá. Phân khúc Bê tông bao gồm sản xuất và bán bê tông. Phân khúc Đường sắt cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt. Phân khúc Cốt liệu cung cấp các cốt liệu granit. Phân khúc Khác bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh xử lý và tái chế chất thải công nghiệp để sử dụng làm nhiên liệu hoặc nguyên liệu thô và các hoạt động khác. Công ty được thành lập bởi Alfredo Fortabat vào ngày 10 tháng 5 năm 1926 và có trụ sở chính tại Buenos Aires, Argentina.