BANCO DE VALORES S.A.BANCO DE VALORES S.A.BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VALO nguyên tắc cơ bản

BANCO DE VALORES S.A. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VALO được trả hàng tháng. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.49 ARS. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.40%