CENCOSUD SHOPPING SACENCOSUD SHOPPING SACENCOSUD SHOPPING SA

CENCOSUD SHOPPING SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CENCOSHOPP nguyên tắc cơ bản

CENCOSUD SHOPPING SA tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 34.00 CLP, hãy mua trước 2 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.62%