ENJOY SA

ENJOY BCS
ENJOY
ENJOY SA BCS
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENJOY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ENJOY SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ENJOY là 60.443B CLP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu